Cele Fundacji

cel22

Celami Fundacji są:

 • opieka nad obiektami zabytkowymi, w tym przede wszystkim nad obiektami zabytkowymi położonymi w regionie historycznego Hrabstwa Kłodzkiego oraz jego sąsiedztwa,
 • ochrona, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja i rewitalizacja tych obiektów,
 • ochrona krajobrazu kulturowego oraz środowiska przyrodniczego regionu historycznego Hrabstwa Kłodzkiego i jego sąsiedztwa,
 • popularyzacja i promocja obiektów zabytkowych oraz ich okolic,
 • dokumentowanie i pogłębianie wiedzy o obiektach zabytkowych oraz ich okolicach,
 • reprezentowanie właścicieli obiektów wymienionych w literze a) i ich interesów związanych z opieką nad tymi obiektami w mediach oraz wobec przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, organizacji społecznych, instytucji kultury, osób prawnych i fizycznych oraz wszelkich innych podmiotów.

Cele Fundacji są realizowane poprzez następujące działania:

 1. prowadzenie działań mających na celu pozyskiwanie funduszy na realizację projektów związanych z ochroną, renowacją i rewitalizacją obiektów zabytkowych i historycznych, oraz przedsięwzięć kulturalnych, społecznych, naukowych i edukacyjnych, realizowanych w szczególności w obiektach zabytkowych i historycznych w Polsce i na świecie,
 2. prowadzenie odbudowy, renowacji oraz rewitalizacji obiektów zabytkowych i historycznych,
 3. prowadzenie działalności kulturalnej, społecznej, naukowej i edukacyjnej w obiektach zabytkowych i historycznych;
 4. prowadzenie działań związanych z promocją obiektów zabytkowych i historycznych w Polsce i na świecie,
 5. organizację konferencji, wystaw, konkursów, warsztatów, wykładów, dyskusji, festiwali i innych,
 6. prowadzenie działalności badawczej, archiwistycznej oraz wydawniczej,
 7. prowadzenie stron internetowych oraz korzystanie z innych narzędzi komunikacji elektronicznej,
 8. wspieranie i organizacja przedsięwzięć promocyjnych, imprez rekreacyjnych, kulturalnych, turystycznych i naukowych służących promocji obiektów zabytkowych historycznego Hrabstwa Kłodzkiego oraz ich okolic,
 9. promowanie idei ochrony dziedzictwa kulturowego,
 10. promowanie turystyki opartej o obiekty zabytkowe regionu i jego sąsiedztwa,
 11. podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem wspólnego dorobku kulturowego Polski, Niemiec, Czech i Austrii na terenie historycznego Hrabstwa Kłodzkiego,
 12. kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości wśród mieszkańców regionu, wspieranie inicjatyw społecznych i aktywizowanie terenów wiejskich.